Port Alerts & Advisories

◄ Back
April 22, 2022 12:17 PM

Attention former customers of Monarch Shipping & Teeters Agency

The following message is for Monarch Shipping and Teeters Agency customers who need to obtain cargo that was not shipped to Haiti and remains at the Port.

The Port of Palm Beach (the Port) is aware that you may be experiencing problems with obtaining your vehicles and other cargo items from Monarch Shipping/Teeters Agency (Teeters). We understand your concerns and are working towards resolving them.

Please note that Teeters is a tenant of the Port and the Port does not have direct ownership or control over any vehicles and other cargo items within the possession of Teeters at this point in time. However, the Port is taking action to allow individuals to regain access to their cargo and other items. The Port recently retained a contractor, who was formerly employed by Teeters, to work with those of you who have cargo and other items within the possession of Teeters.
We ask you to please be patient and allow at least 120 days to be contacted about your cargo. This recovery process will take time.

PLEASE NOTE: To gain possession of your cargo, you will need to gather and present the proper ownership documentation to locate your goods and have U.S. Customs and Border Protection process your cargo. You will also be required to make provisions to have your cargo removed from Port property at your own expense.

We ask you to please understand that your cargo could be staged deep with in other cargo. We locate and move cargo in the most efficient way possible. Given the significant amount of cargo within the possession of Teeters, this must be done in an orderly fashion. This is why we are asking all customers to please wait to be called and to avoid coming to the Port, unless contacted by the Port contractor todo so.

Once your cargo is cleared and ready to be released, you will receive a call from the Port contractor to schedule a pickup time. You must bring all documentation you received from Teeters/ Monarch Shipping when you dropped off the vehicle or other cargo. Customers should review and gather the documentation received from Teeters and/or Monarch Shipping for more information on what to do if your cargo was not shipped to Haiti.

This message is also available in English and Creole via phone at 561-383-4141.


Port of Palm Beach (Pò a) konnen ke ou ka gen pwoblèm ak jwenn machin ou yo ak lòt atik kago nan men Monarch Shipping/Teeters Agency (Teeters). Nou konprann enkyetid ou yo epi n ap travay pou rezoud yo.

Tanpri sonje ke Teeters se yon lokatè nan pò a epi pò a pa gen pwopriyetè dirèk oswa kontwòl sou nenpòt machin ak lòt atik kago ki nan posesyon Teeters nan moman sa a. Sepandan, Pò a ap pran aksyon pou pèmèt moun yo jwenn aksè a kago yo ak lòt atik yo. Pò a dènyèman te kenbe yon kontraktè, ki te ansyen anplwaye Teeters, pou travay ak moun nan nou ki gen kago ak lòt bagay nan posesyon Teeters.

Nou mande ou tanpri pran pasyans epi pèmèt omwen 120 jou yo kontakte sou kago w la. Pwosesis rekiperasyon sa a pral pran tan.

TANPRI REMAK: Pou w pran posesyon kago w la, w ap bezwen rasanble epi prezante bon dokiman pwopriyetè a pou lokalize machandiz ou yo epi fè Ladwàn Etazini ak Pwoteksyon Fwontyè trete kago w. W ap oblije fè dispozisyon tou pou yo retire kago w nan pwopriyete Pò a sou pwòp depans pa w.

Nou mande w tanpri konprann ke kago w la ta ka mete byen fon nan lòt kago. Nou lokalize epi deplase kago nan fason ki pi efikas posib. Etandone kantite siyifikatif nan kago ki nan posesyon Teeters yo, sa dwe fèt nan yon mòd lòd. Se poutèt sa n ap mande tout kliyan yo tanpri tann yo rele yo epi pou evite vini nan pò a, sof si kontraktè pò a kontakte pou fè sa.

Yon fwa ke kago w la klé epi pré yap baw li, w ap resevwa yon apèl nan men kontraktè Port la pou w planifye yon lè pou w vin chèche. Ou dwe pote tout dokiman ou te resevwa nan men Teeters/Monarch Shipping lè ou te depoze veyikil la oswa lòt kago. Kliyan yo ta dwe revize epi rasanble dokiman yo te resevwa nan men Teeters ak/oswa Monarch Shipping pou plis enfòmasyon sou saw dwe fé si kago w la pa t voye an Ayiti.

Mesaj sa a disponib tou an Angle ak Kreyòl nan telefòn nan 561-383-4141.

Facebook Twitter Email

Latest Update:

August 11, 2022 11:57 AM

To the former customers of Monarch Shipping Co., Ltd. (“Monarch”), and/ or Teeters Agency & Stevedoring, Inc. (“Teeters”), the Port of Palm Beach (the “Port”) is hereby providing to you with this publication notice, pursuant to an Order entered on August 3, 2022 by the Palm Beach County Circuit Court in Case No. 50-2022-CA-3940-XXXX-MB, that if you are a former customer of Monarch and/or Teeters, whose vehicle and/or Cargo was abandoned by Monarch and Teeters at the Port after they abandoned and shut down their operations at the Port, and have not yet made arrangements for your property left by you in Monarch and Teeters’ care for shipment to Haiti, that such property must be removed by you from the Port within sixty (60) days from the publication of this notice, or the Port may thereafter remove and dispose of your property by any available means the Port finds necessary and available to it, including, but not limited to, removing the property from the Port, having it destroyed, or sold by either private sale or auction, the proceeds from which the Port would be allowed to offset its costs and damages incurred for having to store, and employ the processes of removal of, yours and others’ property from the Port.

 

The Port has retained an independent contractor firm, Cargo Solutions & Consulting, LLC (“CSC”), in order to assist you with the acquisition and removal of your personal vehicles -and cargo from the Port’s facilities. Please contact CSC at telephone number (772) 631-8091   and/or email ) cargosolcon@gmail.com to make arrangements to remove your property from the Port. In order to  retrieve the same, you will need to contact CSC and provide to it shipping documents executed by and between you and either Monarch and/or Teeters, that would reflect your contact information, and the ability to identify your particular vehicles and cargo, and further allow your vehicle to be passed through customs at the Port, since your said vehicle had already first been cleared through customs to leave the country when the same was first delivered to Monarch and/or Teeters for shipment to Haiti. 

 

But first, you will need to contact CSC to schedule a time for your vehicle or cargo to be located, and to allow CSC to move other vehicles and cargo blocking the same, so that your particular vehicle and cargo could be brought out to a place where you could pick up your vehicle and cargo, and safely remove it from the Port, since many levels and layers of vehicles and cargo could be blocking vehicles and cargo that were set back further from the Port’s entrance. 

 

At that time, you will have to bring with you to the Port the identifying documents of ownership provided to you by Monarch and/or Teeters, sign a release form, and your signature must match your ID signature. Once your signature is verified, your documents must be taken for release to, and clearance by, the United States’ Customs and Border Protection (“CBP”), and once the paperwork is cleared by CBP, CSC will locate and redistribute the vehicle back to you as the owner. If you, as the owner, is not able to be present at the scheduled time of pick-up, then you will need to email CSC a signed release form, or give the person that is picking up for them, the signed release form. 

 

While the Port itself is open from Monday-Friday from 8:30 a.m. through 5:00 p.m., it can only release vehicles from 9:00 a.m. through 3:00 p.m., because CBP does not open until 9:00 a.m., and closes between 3:00 - 3:30 p.m. Pallets can still be released during normal Port operating hours since those do not need to be run through CBP. 


If you have any particular questions about the process you may call directly CSC @ (772) 631-8091 to discuss.


 

Pou ansyen kliyan Monarch Shipping Co., Ltd. ("Monarch"), ak/oswa Teeters Agency & Stevedoring, Inc. ("Teeters"), Pò Palm Beach ("Pò a") ap ba ou avi piblikasyon sa a, dapre yon Dekrè Tribinal Sikwi Konte Palm Beach te pibliye nan 3 out 2022 nan Ka Nimewo 50-2022-CA-3940-XXXX-MB, ke si ou se yon ansyen kliyan Monarch ak/oswa Teeters, ki gen veyikil ak/oswa Kagezon Monarch ak Teeters te abandone nan pò a apre yo te abandone ak fèmen operasyon yo nan pò a, epi yo poko fè aranjman pou byen ou an ou kite nan men Monarch ak Teeters pou ekspedisyon an Ayiti, ke ou dwe retire byen sa a nan Pò a nan swasant (60) jou apati piblikasyon avi sa a, oswa Pò a kapab retire epi jete byen ou an pa nenpòt mwayen ki disponib Pò a jwenn ki nesesè ak disponib pou li, enkli, men pa limite a, retire byen an nan pò a, detwi li, oswa vann li nan lavant prive oswa lavant piblik, kote Pò a ap otorize itilize resèt la pou konpanse depans ak domaj li yo ki rive poutèt li te oblije estoke, ak itilize pwosesis yo pou retire byen ou an ak pa lòt moun nan pò a.

 

Pò a te anboche yon konpayi endepandan, Cargo Solutions & Consulting, LLC ("CSC"), pou ede ou akeri ak retire veyikil pèsonèl ou yo - ak kagezon ou nan enstalasyon Pò a. Kontakte CSC nan nimewo telefòn (772) 631-8091 ak/oswa imèl cargosolcon@gmail.com pou fè aranjman pou retire byen ou an nan Pò a. Pou rekipere li, w ap bezwen kontakte CSC epi ba li dokiman ekspedisyon siyen pa ak ant ou menm ak swa Monarch ak/oswa Teeters, ki ap reflete enfòmasyon kontak ou, ak kapasite pou idantifye veyikil patikilye ou yo ak kagezon ou, epi pèmèt tou veyikil ou an pase nan ladwàn nan Pò a, piske veyikil ou a te deja otorize nan ladwàn pou li kite peyi a lè li te premye livre nan Monarch ak/oswa Teeters pou voye li Ayiti. 

 

Men, anvan, w ap bezwen kontakte CSC pou pwograme yon lè pou lokalize veyikil ou oswa kagezon ou, epi pou pèmèt CSC deplase lòt veyikil ak kagezon ki bloke menm lan, yon fason pou yo ka mete veyikil ak kagezon patikilye ou a yon kote ou ka pase pran veyikil ak kagezon ou, epi retire li nan pò a san danje, paske anpil nivo ak kouch veyikil ak kagezon te ka bloke veyikil ak kagezon ki te pi lwen antre pò a. 

 

Lè sa a, w ap gen pou w pote avèk ou nan pò a dokiman idantifikasyon pwopriyete Monarch ak/oswa Teeters te ba ou yo, siyen yon fòm liberasyon, epi siyati ou dwe koresponn ak siyati idantite ou. Yon fwa yo verifye siyati w, yo dwe pran dokiman ou yo pou liberasyon ak otorizasyon Ladwàn ak Pwoteksyon Fwontyè ("CBP") Etazini, epi yon fwa CBP otorize dokiman an, CSC pral lokalize epi redistribiye veyikil la tounen ba ou kòm pwopriyetè a. Si ou menm, antanke pwopriyetè a, pa kapab prezan nan lè ki pwograme pou vin chèche li a, lè sa a w ap bezwen voye bay CSC yon fòm liberasyon siyen atravè imèl, oswa bay moun k ap vin chèche li fòm liberasyon siyen an. 

 

Pandan Pò a ouvri soti lendi rive vandredi apati 8:30 am jiska 5:00 p.m., li kapab libere veyikil yo sèlman soti 9:00 a.m. jiska 3:00 p.m., paske CBP pa ouvri anvan 9:00 a.m., epi li fèmen ant 3:00 ak 3:30 p.m. Palèt yo ka toujou libere pandan lè operasyon nòmal pò a paske yo pa bezwen pase nan CBP. 

 

Ou ka jwenn plis detay konsènan pwosedi ki apwouve sa yo nan lang Angle ak Kreyòl, ki afiche sou paj entènèt Pò a nan www.portofpalmbeach.com – NOTIFIKASYON anlè paj la oswa lè ou rele liy telefòn dedye Pò a pou kliyan Monarch/Teeter yo nan (561) 383-4141.

 

Si ou gen nenpòt kesyon patikilye sou pwosesis la, ou ka rele CSC dirèkteman nan (772) 631-8091 pou pale sou sa.